Categories CDN

Bật CDN miễn phí trong plugin Jetpack

Jetpack vẫn là CDN miễn phí tôi tin cậy nhất hiện nay.

Để bật CDN bạn làm như sau:

  • Jetpack > Settings > Performance;
  • Tìm đến phần Performance & speed;
  • Bật Enbale site accelerator;
  • Bật Speed up image load times để CDN ảnh;
  • Bật Speed up static file load times để CDN cho các file tĩnh như CSS và JS;

Vài lưu ý nhỏ:

  • Chất lượng ảnh sẽ suy giảm chút ít để tối ưu dung lượng nên bạn có thể không cần sử dụng plugin tối ưu ảnh nữa khi dùng CDN ảnh của Jetpack;
  • Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ ảnh webp thì định dạng ảnh này sẽ được phân phối. Ảnh webp tối ưu dung lượng hơn ảnh JPG và PNG;
  • Để các file tĩnh được CDN nhiều nhất có thể thì không nên gộp CSS & JS;

Comments are closed.

Back to Top