Thẻ <!DOCTYPE> không phải là một thẻ HTML, nhưng nếu buộc phải chọn 3 thẻ quan trọng nhất trong một trang HTML thì với tôi <!DOCTYPE> luôn chiếm một vị…

Back to Top