Lệnh Break và Continue trong JavaScript

Lệnh break dùng để “nhảy khỏi” vòng lặp.

Lệnh continue dùng để “nhảy qua” một lần lặp trong vòng lặp đi tới vòng lặp tiếp theo.


Câu lệnh Break

Bạn có thể nhìn thấy câu lệnh break được sử dụng trong các chương trước. Nó được dùng để nhảy ra khỏi một câu lệnh switch().

Câu lệnh break có thể được dùng để nhảy ra khỏi vòng lặp.

Câu lệnh break bẻ vòng lặp và tiếp tục thực đoạn code sau vòng lặp:

Ví dụ:

for (i = 0; i < 10; i++) {
 if (i === 3) { break; }
 text += "Thứ tự là " + i + "<br>"; // <br> dùng để xuống dòng
 }

Vòng lặp sẽ bị bẻ khi i=3 và cho kết quả sau:

Thứ tự là 0
Thứ tự là 1
Thứ tự là 2

Câu lệnh bẻ vòng lặp rất có tác dụng trong trường hợp ta phải chạy với một mảng lớn phần tử (ví dụ 10 ngàn), trong nhiều trường hợp chúng ta chỉ cần tìm ra phần tử thỏa mãn điều kiện là không cần phải tìm tiếp nữa, thế thì nếu so sánh đến phần từ 517 ta tìm được kết quả ưng ý thì hơn 9000 phần tử còn lại chúng ta không phải so sánh nữa, và có quyền nhảy ra khỏi vòng lặp mà vẫn đảm bảo thuật toán chính xác.


Câu lệnh Continue

Câu lệnh continue bẻ một lần lặp (trong cả vòng lặp) nếu một điều kiện chỉ định xảy ra, và tiếp tục với lần lặp kế trong vòng lặp.

Đây là ví dụ bỏ qua giá trị 3:

Ví dụ:

for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) { continue; }
  text += "Thứ tự là " + i + "<br>";
}

Vòng lặp sẽ bỏ qua tại i=3 và cho kết quả sau:

Thứ tự là 0
Thứ tự là 1
Thứ tự là 2
Thứ tự là 4
Thứ tự là 5
Thứ tự là 6
Thứ tự là 7
Thứ tự là 8
Thứ tự là 9

Các nhãn JavaScript

Để gán nhãn cho các câu lệnh trong JavaScript, bạn đặt trước các câu lệnh tên nhãn và một dấu hai chấm:

tên nhãn:
các câu lệnh 

Cú pháp:

break tên nhãn;
continue tên nhãn;

Câu lệnh continue (có hoặc không nhãn liên kết) chỉ có thể sử dụng để bỏ qua một lần lặp của vòng lặp.

Lệnh break, không có nhãn liên kết, chỉ có thể sử dụng để nhảy ra khỏi vòng lặp (loop) hoặc switch.

Với một nhãn liên kết, lệnh break có thể được dùng để nhảy ra khỏi bất kỳ khối code nào:

Ví dụ:

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
list: {
text += cars[0] + "<br>";
text += cars[1] + "<br>";
break list;
text += cars[2] + "<br>";
text += cars[3] + "<br>";
text += cars[4] + "<br>";
}

Kết quả text là:

BMW
Volvo

Một khối code là các dòng code nằm giữa dấu ngoặc nhọn mờ { và dấu ngoặc nhọn đóng }.

Viết một bình luận