Hàm rand() và mt_rand() trong PHP

Hai hàm này có chức năng như nhau, dùng để tạo các số ngẫu nhiên. Điểm khác biệt duy nhất là hàm mt_rand() nhanh hơn 4 lần so với rand(). Và không gian ngẫu nhiên của nó cũng rộng hơn.

Cú pháp:

  • rand(): sẽ cho ra một số nguyên ngẫu nhiên, giá trị lớn nhất có thể là 32767 (còn gọi là  getrandmax)
  • mt_rand(): sẽ cho ra số nguyên ngẫu nhiên, giá trị lớn nhất có thể là 2147483647 (còn gọi là mt_getrandmax)
  • rand(min, max): min, max là tùy chọn. Kết quả sẽ cho ra số ngẫu nhiên trong khoảng min max (có thể dùng số âm).
  • mt_rand(min, max): min, max là tùy chọn. Kết quả cho ra số ngẫu nhiên nguyên trong khoảng min, max (có thể dùng số âm).
Ví dụ:
<?php
echo rand().”</br>”;
echo mt_rand().”</br>”;
echo rand(13, 345).”</br>”;
echo mt_rand(1, 600).”</br>”;
?>
 
Đây là kết quả của tôi:
23840
1751926519
72
41
 
Dĩ nhiên của bạn sẽ khác, vì cái này là ngẫu nhiên.