Phương thức getFullYear() getFullYear() trả về năm của ngày hiện tại dưới dạng bốn con số: Ví dụ Phương thức getDay() getDay() trả về ngày trong tuần dưới dạng số (0 - 6): Ví dụ Trong JavaScript, ngày đầu tiên của tuần (0) nghĩa là \"Chủ nhật\", mặc dù một số quốc gia trên thế giới có truyền thống ngày đầu tuần là \"Thứ hai\". Bạn có thể sử dụng mảng của tên, và getDay() để trả về ngày trong tuần dưới dạng tên: Ví dụ Phương thức Set trong Ngày tháng (Date) Các phương thức Set được dùng để thiết lập một phần của ngày tháng. Dưới đây là những cái phổ biến nhất (theo thứ tự abc): Phương thứcMô tảsetDate()Thiết lập ngày dạng số (1-31)setFullYear()Thiết lập năm (tuỳ chọn tháng và ngày)setHours()Thiết lập giờ (0-23)setMilliseconds()Thiết lập mili giây (0-999)setMinutes()Thiết lập phút (0-59)setMonth()Thiết lập tháng (0-11)setSeconds()Thiết lập giây (0-59)setTime()Thiết lập thời gian (mili giây từ 1.11970) Phương thức setFullYear() setFullYear() thiết lập đối tượng ngày tháng với ngày tháng được chỉ định, ví dụ ngày 14, tháng 1, 2020: Ví dụ Phương thức setDate() setDate() thiết lập ngày của tháng (1 - 31): Ví dụ Phương thức setDate() có thể sử dụng để cộng thêm ngày: Ví dụ Nếu bạn thêm ngày, thay đổi các tháng hoặc năm sẽ được xử lý tự động bởi đối tượng ngày tháng. Nhập ngày - phân tích ngày Nếu bạn có chuỗi ngày tháng hợp lệ, bạn có thể sử dụng phương thức Date.parse() để chuyển đổi nó sang mili giây. Date.parse() trả về số tính theo mili giây giữa ngày đó và ngày 1.1.1970: Ví dụ Bạn có thể sử dụng số theo mili giây để chuyển đổi nó về dạng đối tượng ngày tháng: Ví dụ: So sánh ngày tháng Ngày tháng có thể so sánh được với nhau dễ dàng. Vsi dụ dưới đây so sánh ngày tháng hiện tại với ngày 14 tháng 1 năm 2100: Ví dụ var today, someday, text; today new Date(); someday new Date(); someday.setFullYear(2100, 0, 14); if (someday > today) { text \"Ngày hôm nay là trước ngày 14 tháng 1 năm 2100.\"; } else { text \"Ngày hôm nay là sau ngày 14 tháng 1 năm 2100.\"; } document.getElementById(\"demo\").innerHTML text; JavaScript đếm tháng từ 0 tới 11. Tháng một là 0. Tháng mười hai là 11. Phương thức UTC Date Phương thức UTC date sử dụng để làm việc với ngày tháng UTC (Univeral Time Zone): Phương thứcMô tảgetUTCDate()Giống với getDate(), nhưng trả về UTC dategetUTCDay()Giống với getDay(), nhưng trả về UTC daygetUTCFullYear()Giống với getFullYear(), nhưng trả về UTC yeargetUTCHours()Giống với getHours(), nhưng trả về UTC hourgetUTCMilliseconds()Giống với getMilliseconds(), nhưng trả về UTC mili giâygetUTCMinutes()Giống với getMinutes(), nhưng trả về UTC phútgetUTCMonth()Giống với getMonth(), nhưng trả về UTC thánggetUTCSeconds()Giống với getSeconds(), nhưng trả về UTC giây","keywords":"","name":"Các phương thức của ngày tháng trong JavaScript","thumbnailUrl":"","wordCount":"649","timeRequired":"PT2M53S","mainEntity":{"@type":"WebPage","@id":"https://kiencang.net/cac-phuong-thuc-cua-ngay-thang-trong-javascript/"},"author":{"@type":"Person","name":"Nguyễn Đức Anh","description":"Sinh năm 1987, tốt nghiệp Cao đẳng thực hành FPT quãng 2014, chuyên ngành Thiết kế website. Tôi thích Content, SEO, Ads, Tăng tốc website và Thương mại điện tử. Bên cạnh bài tự viết, tôi cũng dịch nhiều nội dung thú vị của các tác giả khác nhau. FB cá nhân: facebook.com/anhducnguyen87. Email liên hệ: guiemailchotoi@gmail.com","url":"https://kiencang.net/author/admin/","sameAs":["https://www.facebook.com/anhducnguyen87/"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/6d71f9b89393952a8382e30dad26c1ec?s=96&d=monsterid&r=g","height":96,"width":96}},"editor":{"@type":"Person","name":"Nguyễn Đức Anh","description":"Sinh năm 1987, tốt nghiệp Cao đẳng thực hành FPT quãng 2014, chuyên ngành Thiết kế website. Tôi thích Content, SEO, Ads, Tăng tốc website và Thương mại điện tử. Bên cạnh bài tự viết, tôi cũng dịch nhiều nội dung thú vị của các tác giả khác nhau. FB cá nhân: facebook.com/anhducnguyen87. Email liên hệ: guiemailchotoi@gmail.com","url":"https://kiencang.net/author/admin/","sameAs":["https://www.facebook.com/anhducnguyen87/"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/6d71f9b89393952a8382e30dad26c1ec?s=96&d=monsterid&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Kiến càng","url":"https://kiencang.net","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://kiencang.net/wp-content/uploads/2023/09/kiencang-logo.png","width":"160","height":"50"}},"comment":null}]
Categories JavaScript

Các phương thức của ngày tháng trong JavaScript

Các phương thức ngày tháng giúp bạn lấy và thiết lập giá trị ngày tháng (năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây).


Phương thức Get trong Ngày tháng (Date)

Phương thức get dùng để lấy một phần của ngày tháng. Bảng dưới đây là các hàm phổ biến:

Phương thức Mô tả
getDate() Lấy giá trị ngày như là số (1 – 31)
getDay() Lấy giá trị ngày trong tuần (0 – 6)
getFullYear() Lấy giá trị năm bốn con số (yyy)
getHours() Lấy thông tin giờ (0-23)
getMilliseconds() Lấy thông tin mili giây (0-999)
getMinutes() Lấy thông tin phút (0-59)
getMonth() Lấy thông tin tháng (0-11)
getSeconds() Lấy thông tin giây (0-59)
getTime() Lấy thông tin thời gian (milli giây kể từ 1.1.1970)

Phương thức getTime()

getTime() trả về một số tính ra mimi giây từ ngày 1.1.1970:

Ví dụ

<script>
 var d = new Date();
 document.getElementById("demo").innerHTML = d.getTime();
 </script>

Phương thức getFullYear()

getFullYear() trả về năm của ngày hiện tại dưới dạng bốn con số:

Ví dụ

<script>
 var d = new Date();
 document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();
 </script>

Phương thức getDay()

getDay() trả về ngày trong tuần dưới dạng số (0 – 6):

Ví dụ

<script>
 var d = new Date();
 document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDay();
 </script>

Trong JavaScript, ngày đầu tiên của tuần (0) nghĩa là “Chủ nhật”, mặc dù một số quốc gia trên thế giới có truyền thống ngày đầu tuần là “Thứ hai”.

Bạn có thể sử dụng mảng của tên, và getDay() để trả về ngày trong tuần dưới dạng tên:

Ví dụ

<script>
 var d = new Date();
 var days = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];
 document.getElementById("demo").innerHTML = days[d.getDay()];
 </script>

Phương thức Set trong Ngày tháng (Date)

Các phương thức Set được dùng để thiết lập một phần của ngày tháng. Dưới đây là những cái phổ biến nhất (theo thứ tự abc):

Phương thức Mô tả
setDate() Thiết lập ngày dạng số (1-31)
setFullYear() Thiết lập năm (tuỳ chọn tháng và ngày)
setHours() Thiết lập giờ (0-23)
setMilliseconds() Thiết lập mili giây (0-999)
setMinutes() Thiết lập phút (0-59)
setMonth() Thiết lập tháng (0-11)
setSeconds() Thiết lập giây (0-59)
setTime() Thiết lập thời gian (mili giây từ 1.11970)

Phương thức setFullYear()

setFullYear() thiết lập đối tượng ngày tháng với ngày tháng được chỉ định, ví dụ ngày 14, tháng 1, 2020:

Ví dụ

<script>
 var d = new Date();
 d.setFullYear(2020, 0, 14);
 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
 </script>

Phương thức setDate()

setDate() thiết lập ngày của tháng (1 – 31):

Ví dụ

<script>
 var d = new Date();
 d.setDate(20);
 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
 </script>

Phương thức setDate() có thể sử dụng để cộng thêm ngày:

Ví dụ

<script>
 var d = new Date();
 d.setDate(d.getDate() + 50);
 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
 </script>

Nếu bạn thêm ngày, thay đổi các tháng hoặc năm sẽ được xử lý tự động bởi đối tượng ngày tháng.


Nhập ngày – phân tích ngày

Nếu bạn có chuỗi ngày tháng hợp lệ, bạn có thể sử dụng phương thức Date.parse() để chuyển đổi nó sang mili giây.

Date.parse() trả về số tính theo mili giây giữa ngày đó và ngày 1.1.1970:

Ví dụ

<script>
var msec = Date.parse("March 21, 2012");
var d = new Date(msec);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

Bạn có thể sử dụng số theo mili giây để chuyển đổi nó về dạng đối tượng ngày tháng:

Ví dụ:

<script>
 var msec = Date.parse("March 21, 2012");
 var d = new Date(msec);
 document.getElementById("demo").innerHTML = d;
 </script>

So sánh ngày tháng

Ngày tháng có thể so sánh được với nhau dễ dàng.

Vsi dụ dưới đây so sánh ngày tháng hiện tại với ngày 14 tháng 1 năm 2100:

Ví dụ

var today, someday, text;
 today = new Date();
 someday = new Date();
 someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) {
 text = "Ngày hôm nay là trước ngày 14 tháng 1 năm 2100.";
 } else {
 text = "Ngày hôm nay là sau ngày 14 tháng 1 năm 2100.";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = text;

JavaScript đếm tháng từ 0 tới 11. Tháng một là 0. Tháng mười hai là 11.


Phương thức UTC Date

Phương thức UTC date sử dụng để làm việc với ngày tháng UTC (Univeral Time Zone):

Phương thức Mô tả
getUTCDate() Giống với getDate(), nhưng trả về UTC date
getUTCDay() Giống với getDay(), nhưng trả về UTC day
getUTCFullYear() Giống với getFullYear(), nhưng trả về UTC year
getUTCHours() Giống với getHours(), nhưng trả về UTC hour
getUTCMilliseconds() Giống với getMilliseconds(), nhưng trả về UTC mili giây
getUTCMinutes() Giống với getMinutes(), nhưng trả về UTC phút
getUTCMonth() Giống với getMonth(), nhưng trả về UTC tháng
getUTCSeconds() Giống với getSeconds(), nhưng trả về UTC giây
Back to Top