Comment trong JavaScript

Comment một dòng

Comment một dòng bắt đầu với hai gạch dọc nghiêng phải //

Bất kỳ văn bản nào nằm giữa // và kết của dòng sẽ bị bỏ qua bởi JavaScript (không được thực thi).

Ví dụ dưới đây sử dụng comment một dòng trước mỗi đoạn code:

Ví dụ

// Thay đổi tiêu đề:
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “Trang đầu tiên của tôi”;
// Thay đổi đoạn văn bản:
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “Đoạn văn đầu tiên của tôi.”;

Còn ví dụ tiếp theo sử dụng comment đơn tại vị trí cuối cùng của mỗi dòng giúp giải thích dòng code:

Example

var x = 5;      // Khai báo biến x và cung cấp giá trị cho nó là 5
var y = x + 2;  // Khai báo biến y và cung cấp giá trị cho nó là x+ 2

Comment nhiều dòng

Comment nhiều dòng bắt đầu với /* và kết thúc với */

Bất kỳ văn bản nào nằm giữa /* và */ sẽ bị bỏ qua bởi JavaScript.

Ví dụ bên dưới sử dụng comment nhiều dòng (khối comment) để giải thích code:

Ví dụ

/*
Đoạn code bên dưới sẽ thay đổi
tiêu đề có id=”myH”
và đoạn văn bản có id= “myP”
trong trang web của tôi:
*/
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “Trang web đầu tiên của tôi”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “Văn bản đầu tiên của tôi.”;

Trong hầu hết các trường hợp nên dùng các comment đơn.

Block comment thường được dùng cho các tài liệu chính thức.

Sử dụng Comment để ngăn việc thực thi

Sử dụng comment để ngăn ngừa việc thực thi code là điều bình thường trong việc kiểm tra mã.

Thêm // vào trước một dòng code, sẽ thay đổi đoạn code từ lệnh cần thực thi trở thành comment.

Ví dụ này sử dụng // để ngăn ngừa thực thi một dòng code:

Ví dụ

//document.getElementById(“myH”).innerHTML = “Trang đầu tiên của tôi”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “Văn bản đầu tiên của tôi.”;

 

Ví dụ tiếp theo sử dụng comment khối để ngăn ngừa thực thi khối lệnh:

Ví dụ

/*
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “Trang đầu tiên của tôi”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “Văn bản đầu tiên của tôi.”;
*/