Categories HTML

Thuộc tính tabindex trong HTML

Ví dụ về code tabindex:

<a tabindex="2" href="https://kiencang.net/">Kiến càng</a>
<a tabindex="1" href="http://www.google.com/">Google</a>
<a tabindex="3" href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>

Kết quả:

Kiến càng
Google
Facebook

Bạn thử nhấn phím tab trên bàn phím của bạn xem. Bạn sẽ thấy Google được tab trước, sau đó đến Kiến càng, cuối cùng mới là Facebook.


Định nghĩa và cách dùng

Thuộc tính tabindex dùng để chỉ định thứ tự tab của phần tử (khi bạn sử dụng nút tab cho mục đích điều hướng).

Giá trị số trong phần giá trị của tabindex sẽ quyết định phần nào được tab trước. Giá trị nhỏ sẽ xếp trước, giá trị lớn sẽ xếp sau.


Trình duyệt hỗ trợ

Hiện cả 5 trình duyệt lớn đều hõ trợ thuộc tính này (Chrome, FireFox, IE, Safari, Opera)


Cú pháp

<thẻ html tabindex="số thứ tự">

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML5, thuộc tính tabindex có thể được sử dụng bởi bất kỳ thẻ HTML nào (nó là hợp lệ để sử dụng với bất kỳ thẻ HTML nào, nhưng dù sao điều đó không nhất thiết lúc nào cũng cần thiết).

Trong HTML 4.01, thuộc tính tabindex chỉ có thể sử dụng với các thẻ sau: <a>, <area>, <button>, <input>, <object>, <select>, và <textarea>.

Back to Top