Thẻ u trong HTML

Ví dụ

Gạch dưới một từ sai chính tả với thẻ <u>:

<p>Đây là một bộ ấm <u>trén</u>.</p>

Kết quả:

Đây là một bộ ấm trén.


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <u> đại diện cho đoạn văn bản cần phong cách khác với văn bản thông thường, như các từ sai chính tả hoặc các danh từ riêng trong tiếng Trung Quốc.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IE FireFoxSafari Opera
<u>

Các mẹo và lưu ý

Mẹo: Tránh sử dụng phần tử <u> nơi nó có thể bị nhầm lẫn với liên kết <a> (hyperlink).

Chú ý: Các đặc điểm kỹ thuật của HTML5 nhắc nhở nhà phát triển các thẻ khác hầu như luôn luôn thích hợp hơn thẻ <u> (hay nói cách khác thẻ <u> gần như không còn hữu dụng trong HTML5)


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <u> đã bị phản đối trong HTML 4.01 (phần tử <u> được dùng để tạo văn bản gạch chân).

Thẻ <u> được định nghĩa lại trong HTML5, nó đại diện cho văn bản phải có phong cách khác với văn bản thông thường, như từ viết sai chính tả hoặc tên riêng trong tiếng Trung Quốc.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <u> với các giá trị mặc định sau:

Ví dụ

u {
text-decoration: underline;
}