Categories PHP-MySQL

Hàm PHP chuẩn hóa cột dữ liệu giới tính

Cột giới tính tiêu chuẩn mà đoạn mã bên dưới hướng tới:

 • Chuyển tất cả các thông tin giới dạng viết Hoa về viết thường;
 • Chuyển mã hóa từ dạng không phổ thông về dạng phổ thông;

Tất cả dữ liệu Nam, Nữ, sẽ được chuyển thành namnữ, dạng mã hóa phổ thông.

function stand_gender ($old_gen) { // chuẩn hóa giới
    if ($old_gen != NULL || $old_gen != ''){ // đầu vào khác rỗng và NULL
    $str2 = trim($old_gen, ' '); // loại bỏ khoảng trắng trước và sau ký tự
    $str3 = preg_replace('/\s+/', ' ', $str2); // loại bỏ khoảng trắng thừa
    
    $lower = mb_strtolower($str3,'UTF-8'); // chuyển về ký tự thường  

    $pop='ữ'; // phổ biến
    $rrl='ữ'; // ít dùng
      
    $pattern = '/'.$rrl.'/';
    $stand = preg_replace($pattern, $pop, $lower); //chuẩn mã hóa giới
    }
    
return $stand;
}
Back to Top