Categories JavaScript

Đối tượng trong JavaScript

Đối tượng, thuộc tính, phương thức trong đời sống thực

Ngoài đời, ô tô là một đối tượng

Một chiếc ô tô cụ thể sẽ có các thuộc tính như khối lượng, màu sắc và các phương thức như khởi động và dừng lại:

Đối tượng Các thuộc tính Các phương thức
doi_tuong_oto car.name = Fiat

 

car.model = 500

car.weight = 850kg

car.color = white

car.start()

car.drive()

car.brake()


car.stop()

Tất cả ô tô đều có cùng thuộc tính, nhưng giá trị của thuộc tính sẽ khác ở các ô tô khác nhau.

Tất cả ô tô đều có cùng phương thức, nhưng các phương thức này được thực hiện ở các thời điểm khác nhau.


Đối tượng trong JavaScript

Bạn đã được học rằng các biến JavaScript lưu trữ các giá trị dữ liệu.

Đoạn mã ngay bên dưới gán một giá trị đơn giản (Fiat) cho biến có tên là car:

var car = "Fiat";

Các đối tượng cũng là biến, nhưng đối tượng có thể bao gồm nhiều giá trị.

Đoạn code tiếp theo gán nhiều giá trị (Fiat, 500, white) cho biến tên là car:

var car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};

Các giá trị được viết dưới dạng cặp tên:giá trị (tên và giá trị được phân tách nhau bằng dấu hai chấm).


Thuộc tính của đối tượng

Cặp tên:giá trị (trong đối tượng của JavaScript) được gọi là thuộc tính.

var person = {firstName:"Đức Anh", lastName:"Nguyễn", age:30, eyeColor:"black"};
Thuộc tính Giá trị của thuộc tính
firstName Đức Anh
lastName Nguyễn
age 30
eyeColor black

Phương thức của đối tượng

Các phương thức là các hành động có thể được thực hiện trên đối tượng.

Các phương thức lưu trữ trong thuộc tính như các định nghĩa hàm.

Thuộc tính Giá trị của thuộc tính
firstName Đức Anh
lastName Nguyên
age 30
eyeColor black
fullName function() {return this.firstName + ” ” + this.lastName;}

Định nghĩa đối tượng

Bạn định nghĩa (và tạo) một đối tượng trong JavaScript:

Ví dụ

var person = {firstName:"Đức Anh", lastName:"Nguyễn", age:30, eyeColor:"black"};

Khoảng trống và các phần xuống dòng không quan trọng. Một đối tượng được định nghĩa có thể được tách ra thành nhiều dòng:

Ví dụ

var person = {
 firstName:"Đức Anh",
 lastName:"Nguyễn",
 age:30,
 eyeColor:"black"
 };

Truy cập thuộc tính của đối tượng

Bạn có thể truy cập thuộc tính của đối tượng theo hai cách:

TenDoiTuong.TenThuocTinh

hoặc

TenDoiTuong["TenThuocTinh"]

Ví dụ 1

person.lastName;

Ví dụ 2

person["lastName"];

Truy cập phương thức đối tượng

Bạn có thể truy cập phương thức của đối tượng với cú pháp sau:

objectName.methodName()

TenDoiTuong.TenPhuongThuc()

Ví dụ

name = person.fullName();

Nếu bạn truy cập thuộc tính họ tên đầy đủ, không có (), nó sẽ trả về định nghĩa hàm:

Ví dụ

name = person.fullName;

Không khai bao các Chuỗi, Số và Boolean thành Đối tượng

Khi một biến JavaScript được khai báo với từ khoá “new”, biến được tạo như là đối tượng:

var x = new String();// Khai báo x như là đối tượng String

var y = new Number();// Khai báo y như là đối tượng Số

var z = new Boolean();// Khai báo z như là đối tượng Boolean

Tránh sử dụng Chuỗi, Số, và Boolean như đối tượng. Chúng sẽ làm phức tạp thêm code và làm chậm tốc độ thực thi.

Back to Top