Boolean trong JavaScript

JavaScript Boolean mô tả một trong hai giá trị: true (đúng) hoặc false (sai).


Giá trị Boolean

Khi lập trình rất thường xuyên bạn sẽ cần một kiểu dữ liệu chỉ có thể có một trong hai giá trị, như:

 • YES / NO (CÓ / KHÔNG)
 • ON / OFF (BẬT / TẮT)
 • TRUE / FALSE (ĐÚNG / SAI)

Vì mục đích đó, JavaScript có kiểu dữ liểu Boolean. Nó chỉ có giá trị true hoặc false.


Hàm Boolean()

Bạn có thể sử dụng hàm Boolean() để biết xem một biểu thức (hoặc một biến) có đúng hay không. Ví dụ:

Boolean(10 > 9) // trả về kết quả true

Hoặc thậm chí dễ hơn. Ví dụ:

(10 > 9) // cũng trả về về kết quả true
10 > 9 // cũng trả về kết quả true

Lưu ý: các câu lệnh của JS có phân biệt chữ HOA, chữ thường, do vậy câu lệnh Boolean() sẽ hoạt động, trong khi boolean() thì không.


So sánh và Điều kiện

Chương so sánh (comparisons) trong JS cung cấp đầy đủ cái nhìn tổng quan về toán tử so sánh.

Chương điều kiện (conditions) trong JS cung cấp đầy đủ cái nhìn về câu lệnh điều kiện.

Dưới đây là một số ví dụ:

Toán tửMô tảVí dụ
==bằng vớiif (ngay == "thu_hai")
>lớn hơnif (tien_luong > 9000)
<nhỏ hơnif (tuoi < 18)

Giá trị Boolean của biểu thức là nền tảng cho các phép so sánh và điều kiện trong JavaScript.


Tất cả cái gì là giá trị “Thực” đều là True

Các ví dụ:

 • 100
 • 3.14
 • -15
 • “Xin chào”
 • “false”
 • 7 + 1 + 3.14
 • 5 < 6

Tất cả những gì không phải là “Thực” đều là False

Giá trị Boolean của 0 (zero) là false:

var x = 0;
Boolean(x); // trả về kết quả false

Giá trị Boolean của -0 là false:

var x = -0;
Boolean(x); // trả về kết quả false

Giá trị Boolean của “” (chuỗi rỗng) là false:

var x = "";
Boolean(x);  // trả về kết quả false

Giá trị Boolean của undefined (không xác định) là false:

var x;
Boolean(x); // trả về kết quả false

Giá trị Boolean của nullfalse:

var x = null;
Boolean(x);  // trả về kết quả false

Giá trị Boolean của false là (bạn đoán đúng rồi) false:

var x = false;
Boolean(x);  // trả về kết quả false

Giá trị Boolean của NaN là false:

var x = 10 / "H";
Boolean(x); // trả về kết quả false

Các phương thức và thuộc tính của Boolean

Giá trị nguyên thuỷ như truefalse, không có thuộc tính hoặc phương thức (bởi vì chúng không phải là đối tượng).

Nhưng với JavaScript, các phương thức và thuộc tính cũng được cung cấp cho các giá trị nguyên thuỷ, bởi vì JavaScript xử lý giá trị nguyên thuỷ như đối tượng khi thực thi các phương thức và thuộc tính.

Viết một bình luận