Cấu trúc cơ bản của trang HTML

Đây là cấu trúc cơ bản của một trang web mà bạn sẽ thường xuyên gặp phải:

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<link href=”css/style.css” type=”text/css” rel=”stylesheet” />
<title>Tiêu Đề Trang</title>
</head>

<body>
              Phần Nội Dung
</body>

</html>

Đọc thêmCấu trúc cơ bản của trang HTML

Khử các thiết lập mặc định của trình duyệt trong CSS

Khử bỏ mặc định

Các trình duyệt có các thông số mặc định về margin và padding… Cái này có tác dụng trong trường hợp bạn quên thiết lập các thông số đó thì trang web vẫn đảm bảo hiển thị đủ tốt. Tuy nhiên vì các thông số này là khác nhau giữa các trình duyệt, cho nên, trang web của bạn sẽ hiển thị khác nhau – và đây là điều cần hạn chế tối đa – ta cần các website hiển thị giống nhau trên các trình duyệt khác nhau. Vì vậy bạn phải chủ động khử bỏ các thông số mặc định đó và tự tay thiết lập các giá trị đó cho phù hợp.

Đọc thêmKhử các thiết lập mặc định của trình duyệt trong CSS