Categories JavaScript

Vòng lặp while trong JavaScript

Vòng lặp thực thi khối code khi điều kiện được chỉ định còn đúng.

Vòng lặp while

Vòng lặp while tiếp tục thực thi khối code cho đến khi điều kiện chỉ định vẫn còn đúng.

Cú pháp

while (điều kiện) {
     khối code được thực thi
 }

Ví dụ

Trong ví dụ bên dưới, đoạn code được chạy đi chạy lại, hết lần này đến lần khác, với điều kiện i nhỏ hơn 11:

while (i < 11) {
 text += "Số thứ tự là " + i;
 i++;
 }

Nếu bạn quên tăng giá tị của biến được sử dụng trong điều kiện, vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc. Đây là trường hợp dẫn đến trình duyệt bị “đơ”.


Vòng lặp Do/While

Vòng lặp do/while là một biến thể của vòng lặp while. Vòng lặp sẽ thực thi đoạn code một lần trước khi nó kiểm tra điều kiện có đúng hay không, sau đó nó sẽ lặp lại vòng lặp nếu điều kiện được thấy là đúng.

Cú pháp

do {
     khối code được thực thi
}
 while (điều kiện cần kiểm tra);

Ví dụ

Ví dụ bên dưới sử dụng vòng lặp do/while. Vòng lặp luôn luôn thực thi đoạn code ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện là sai (false), bởi vì đoạn code được thực thi trước khi điều kiện được kiểm tra:

Ví dụ

do {
 text += "Số thứ tự là " + i;
 i++;
 }
 while (i < 11);

Đừng quên tăng giá trị của biến sử dụng trong điều kiện, nếu không vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc!


So sánh vòng lặp for và vòng lặp while

Nếu bạn đọc bài trước về vòng lặp for của chúng tôi, bạn sẽ thấy vòng lặp while và for rất giống nhau, với câu lệnh 1 và câu lệnh 3 được bỏ qua.

Vòng lặp trong ví dụ này sử dụng vòng lặp for để lưu giữ tên ô tô từ mảng cars:

Ví dụ

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
 var i = 0;
 var text = "";

for (;cars[i];) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
 }

Cũng vẫn ví dụ trên nhưng sử dụng vòng lặp while:

Ví dụ

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
 var i = 0;
 var text = "";

while (cars[i]) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
 }

Back to Top