Vòng lặp trong PHP

Nếu bạn làm cái gì đó độ 1000 lần trong ngày bạn sẽ chán ngấy và khả năng sai sót rất cao (trừ việc thở). Máy móc thì không như vậy, trong các dây chuyển đóng chai, một thiết bị lặp đi lặp lại công việc của nó vài nghìn lần mỗi tiếng theo cách không thể chính xác hơn. Vâng đó là điểm mạnh của máy. 

Trong bài viết này chúng ta sẽ nói về cách làm thế nào để thực hiện vòng lặp trong PHP, tức là chỉ định nó lặp lại một việc gì đấy mà chúng ta muốn.


Vòng lặp for

Cú pháp:

for (biến đếm; biến kiểm tra; giá trị tăng của biến) {
đoạn code thực thi;
}

Ví dụ:

<?php 
echo "Các số chẵn từ 0 đến 20 là:<br>";
for ($x = 0; $x <= 20; $x+=2) {
echo "$x <br>";
} 
?>  

Biến đếm bắt đầu từ 0, kết thúc tại 20, với bước nhảy là 2, vì vậy nó sẽ lần lượt in ra các giá trị: 0, 2 , 4, 6, 8,…, cho đến giá trị cuối cùng là 20.

Thông thường bước nhảy không phải là 2, mà là 1, chẳng hạn khi tôi muốn in ra danh sách tên học sinh của một lớp học.


Vòng lặp foreach

Vòng lặp foreach chỉ dùng cho mảng trong php, nó dùng để lặp lại cặp khóa / giá trị trong mảng.

Cú pháp:

foreach ($mang as $gia_tri) {
code thực thi;
}

Đối với mỗi lần lặp, giá trị của các phần tử mảng hiện tại được gán cho $gia_tri và con trỏ mảng được di chuyển tăng một, việc đó được lặp lại cho đến khi nó đạt đến các phần tử mảng cuối cùng. Ví dụ sau đây chứng minh vòng lặp sẽ đưa ra các giá trị của mảng cho trước ($màu):

<?php
$mau = array("đỏ", "xanh lá cây", "xanh da trời", "vàng");

foreach ($mau as $gia_tri) {
echo "$gia_tri <br>";
}
?>

Viết một bình luận