Tổng hợp các toán tử trong PHP

Trước đây Kiến càng có viết một bài về toán tử so sánh và toán tử logic trong PHP, thực tế PHP còn nhiều toán tử khác mà hôm nay tôi sẽ cùng bạn khám phá tiếp theo cách đầy đủ toàn diện hơn.

Cụ thể, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loại toán tử sau:

  • Toán tử số học
  • Toán tử gán
  • Toán tử so sánh
  • Toán tử tăng / giảm
  • Toán tử logic
  • Toán tử liên quan đến chuỗi
  • Toán tử liên quan đến mảng

Toán tử số học

Đây là kiểu toán tử chúng ta hay gặp nhất, nó thao tác trên các con số, đó là những phép toán cộng, trừ, nhân chia hết sức quen thuộc.

Toán tửTênVí dụMô tả
+Cộng$x + $yBiến x cộng với biến y
Trừ$x – $yBiến x trừ biến y
*Nhân$x * $yBiến x nhân biến y
/Chia$x / $yBiến x chia biến y
%Lấy phần dư$x % $yLấy phần dư của kết quả biến x chia cho biến y

Toán tử gán

Toán tử gán sử dụng dấu =, điều này có nghĩa là các toán hạng bên trái được thiết lập với giá trị của biểu thức bên phải.

GánTương ĐươngMô tả
x = yx = yToán hạng bên trái được thiết lập với giá trị của biểu thức bên phải
x += yx = x + yCộng
x *= yx = x * yTrừ
x /= yx = x / yChia
x %= yx = x % yLấy phần dư

Toán tử so sánh

Toán tửTênVí dụKết quả
==Bằng$x == $yTrả về kết quả True nếu biến x bằng với biến y
===Giống hệt nhau$x === $yTrả về kết quả True nếu biến x bằng biến y và có cùng định dạng
!=Không bằng, không giống, khác$x != $yTrả về kết quả True nếu biến x khác biến y
<>Không bằng, không giống, khác$x <> $yTrả về kết quả True nếu biến x khác biến y
!==Hoàn toàn khác nhau$x !== $yTrả về kết quả True nếu biến x khác biến y hoặc no có 2 định dạng khác nhau
>Lớn hơn$x > $yTrả về kết quả True nếu biến x lớn hơn biến y
<Nhỏ hơn$x < $yTrả về kết quả True nếu biến x nhỏ hơn biến y
>=Lớn hơn hoặc bằng$x >= $yTrả về kết quả True nếu biến x lớn hơn hoặc bằng biến y
<=Nhỏ hơn hoặc bằng$x <+ $yTrả về kết quả True nếu biến x nhỏ hơn hoặc bằng biến y

Toán tử logic

Toán tửTênVí dụKết quả
and$x and $yTrả về kết quả True khi và chỉ khi x và y đều đúng
orHoặc$x or $yTrả về kết quả True nếu chỉ cần một trong hai biến đúng
xorXor$x xor $yTrả về kết quả True nếu x hoặc y đúng nhưng không phải cả hai
&&$x && $yTrả về kết quả True khi và chỉ khi x và y đều đúng
||Hoặc$x || $yTrả về kết quả True nếu chỉ cần một trong hai biến đúng
!Phủ định!$xTrả về kết quả True nếu x là FALSE

Toán tử tăng và giảm

Toán tửTênMô tả
++$xCộng 1 đơn vịLấy giá trị của biến x cộng thêm 1 rồi gán lại cho x
$x++Cộng 1 đơn vịTrả lại biến $x, sau đó mới cộng thêm 1
–$xTrừ 1 đơn vịLấy giá trị của biến x trừ đi 1 rồi gán lại cho x
$x–Trừ 1 đơn vịTrả lại biến $x, sau đó mới trừ đi 1

Toán tử liên quan đến chuỗi

Toán tửTênVí dụKết quả
.Nối chuỗi$text1.$text2Nối chuỗi text2 vào sau chuỗi text1, tex1 và text2 vẫn giữ nguyên giá trị
.=Nối và gán$text1.=$text2Nối chuỗi text2 vào sau text1, text2 giữ nguyên giá trị, còn text1 được gán giá trị của chuỗi được nối

Toán tử liên quan đến mảng

Toán tửTênVí dụKết quả
+$x + $yTrả về kết quả tổng hợp hai mảng x và y
==Bằng$x == $yTrả về kết quả True nếu hai mảng x và y có cùng cặp khóa và giá trị
===Giống y nhau$x === $yTrả về kết quả True nếu hai mảng x và y có cùng cặp khóa/giá trị và mảng có cùng thứ tự, định dạng
!=Không bằng$x != $yTrả về kết quả True khi mảng x không bằng mảng y
<>Không bằng$x <> $yTrả về kết quả True khi mảng x không bằng mảng y
!==Khác nhau hoàn toàn$x !== $yTrả về kết quả True nếu x khác hoàn y

Viết một bình luận