Categories HTML

Thuộc tính accesskey trong HTML

Ví dụ về 2 liên kết được chỉ định với thuộc tính accesskey:

<a accesskey="h" href="https://kiencang.net/category/html/">HTML</a>
<a accesskey="c" href="https://kiencang.net/category/css/">CSS</a>

HTML
CSS


Định nghĩa và cách dùng

Thuộc tính accesskey chỉ định một phím tắt để khỏi động/tập trung vào một phần tử.

Lưu ý: Cách thức phím tắt hoạt động là khác nhau giữa các trính duyệt và giữa các hệ điều hành mà nó phụ thuộc vào:

Trình duyệt Windows Linux Mac
Internet Explorer [Alt] + accesskey N/A  
Chrome [Alt] + accesskey [Alt] + accesskey  [Control] [Option] + accesskey
Firefox [Alt] [Shift] + accesskey [Alt] [Shift] + accesskey  [Control] [Option] + accesskey
Safari [Alt] + accesskey N/A  [Control] [Option] + accesskey
Opera Opera 15 or newer: [Alt] + accesskey
Opera 12.1 or older: [Shift] [Esc] + accesskey
   

Bạn đã biết cách, giờ bạn thử các phím tắt xem, chúng sẽ truy cập lần lượt vào các mục HTML và CSS của blog Kiến càng.

Dù sao, trong hầu hết các trình duyệt, phím tắt có thể được thiết lập bằng cách kết hợp với một phím khác.

Mẹo: Sự khác biệt nếu có hơn một phần tử có cùng phím tắt:

  • IE, Firefox: Phần tử kế tiếp với phím tắt sẽ được kích hoạt
  • Chrome, Safari: Phần tử cuối cùng với phím tắt sẽ được kích hoạt
  • Opera: Phần tử đầu tiên với phím tắt sẽ được kích hoạt

Trình duyệt hỗ trợ

Cả 5 trình duyệt lớn nhất hiện nay đều hỗ trợ thuộc tính accesskey


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML5, thuộc tính accesskey có thể được dùng với bất kỳ thẻ HTML nào (mặc dù điều này là hợp lệ, nhưng dù sao không phải lúc nào cũng hữu ích).

Trong HTML 4.01, thuộc tính accesskey có thể sử dụng với các thẻ sau: <a>, <area>, <button>, <input>, <label>, <legend>, và <textarea>.


Cú pháp

<element accesskey="character">

character chính là ký tự mà bạn muốn làm phí tắt.

Back to Top