Thêm widget bài viết mới nhất vào Blogspot

Bài viết mới nhất
Theo mặc định ở Blogspot, trang chủ là nơi chứa bài viết mới nhất rồi, tuy nhiên mọi người lại thường tìm thấy bạn thông qua máy tìm kiếm tới một bài viết nào đó, để giữ chân độc giả, bạn có thể trưng các bài viết mới nhất của website ra. 

Đầu tiên ở phần Bố Cục > bạn chọn Thêm tiện ích > rồi chọn HTML/Javascript – để thêm chức năng bên thứ ba…

Thêm tiện ích HTML/Javascript

 

Rồi bạn copy đoạn code dưới đây để paste vào:

<script style=”text/javascript” src=”https://googledrive.com/host/0BxKUKf8tfKupc0NLemRPTmdSLW8/”></script>
<script style=”text/javascript”>var numposts = 10;var showpostdate = false;var showpostsummary = false;var numchars = 100;var standardstyling = true;</script>
<script src=”https://kiencang.net/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts”></script></div>
<noscript>Oops! Make sure JavaScript is enabled in your browser.</noscript>
<style type=text/css>
#hlrpsb a {color: #0B3861; font-size: 13px;}
.bbrecpost2 {
padding-top:6px;
padding-bottom:6px;
border-bottom: 1px #cccccc dotted; }
</style>

Mặc định số lượng bài mới nhất là 10, tuy nhiên Bạn có thể thay số lượng bài viết qua giá trị: var numposts = 10

Cảm ơn http://helplogger.blogspot.com/ đã cung cấp cho tôi đoạn code trên.

Leave a Comment