Categories HTML

Thẻ tr trong HTML

Ví dụ

Một bảng HTML đơn giản, bao gồm hai cột và hai hàng:

<table>
<tr>
<th>Tháng</th>
<th>Số tiền kiếm được</th>
</tr>
<tr>
<td>Tháng 5</td>
<td>4 triệu đồng</td>
</tr>
</table>

Kết quả:

Tháng Số tiền kiếm được
Tháng 5 4 triệu đồng

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <tr> định nghĩa một hàng trong bảng HTML.

Một phần tử <tr> bao gồm một hoặc nhiều phần tử <th> hoặc <td>.


Trình duyệt hỗ trợ

Phần tử  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<tr>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Tất cả các thuộc tính layout đều bị loại bỏ trong HTML5.


Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
align right
left
center
justify
char
Không hỗ trợ trong HTML5.
Căn lề cho nội dung hàng trong bảng
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định màu nền cho hàng trong bảng
char character Không hỗ trợ trong HTML5.
Canh lề nội dung trong một hàng trong bảng tới một ký tự
charoff number Không hỗ trợ trong HTML5.

 

Thiết lập số lượng ký tự nội dung sẽ được căn lề từ ký tự chỉ định bởi thuộc tính char

valign top
middle
bottom
baseline
Không hỗ trợ trong HTML5.
Căn lề theo chiều thẳng đứng cho nội dung hàng trong bảng

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <tr> với các giá trị mặc định sau:

tr {
display: table-row;
vertical-align: inherit;
border-color: inherit;
}
Back to Top