Categories HTML

Thẻ rp trong HTML

Ví dụ

Một chú thích ruby:
<ruby>
漢 <rt><rp>(</rp>ㄏㄢˋ<rp>)</rp></rt>
</ruby>
Kết quả:

(ㄏㄢˋ)

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <rp> có thể được sử dụng để cung cấp dấu ngoặc quanh văn bản ruby, sẽ hiển thị bởi các trình duyệt không hỗ trợ các chú thích ruby.

Sử dụng các thẻ <rp> cùng <ruby> và <rt>: Các phần tử <ruby> bao gồm một hoặc nhiều ký tự cần lời giải thích / phát âm, và phần tử <rt> cung cấp thông tin đó, và phần tử tùy chọn <rp> xác định những gì sẽ hiển thị cho các trình duyệt không hỗ trợ các chú thích ruby.

Trình duyệt hỗ trợ

Con số trong bảng chỉ phiên bản trình duyệt đầy tiên hỗ trợ đầy đủ tính năng của thẻ.

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<rp> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <rp> là thẻ mới trong HTML5.

Thiết lập CSS mặc định

Không.

Back to Top