Categories HTML

Thẻ progress trong HTML

Ví dụ quá trình Download đang được tiến hành:

<progress value="22" max="100"></progress>

Kết quả:


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <progress> mô tả tiến trình hoàn thành một nhiệm vụ nào đấy.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ chắc năng cho thẻ.

Thẻ Chrome  IE  FireFox Safari  Opera
<progress> 8.0 10.0 16.0 6.0 11.0

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <progress> là thẻ mới trong HTML5.


Các mẹo và lưu ý

Mẹo: Sử dụng thẻ <progress> kết hợp với JavaScript để hiển thị quá trình xử lý một nhiệm vụ.

Lưu ý:  Thẻ <progress> không thích hợp cho việc đo lường (ví dụ như không gian đĩa đã sử dụng hoặc liên quan đến câu hỏi truy vấn). Liên quan đến đo lường bạn nên sử dụng thẻ <meter> để thay thế.


Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
max number Chỉ định tổng khối lượng công việc yêu cầu
value number Chỉ định bao nhiệm vụ đã hoàn thành đến mức độ nào rồi

Thiết lập CSS mặc định

Không.

Back to Top