Categories HTML

Thẻ pre trong HTML

Ví dụ

Định dạng văn bản có sẵn:

<pre>
Văn bản trong thẻ pre 
sẽ hiển thị với chiều rộng 
cố định, và nó sẽ giữ lại  
cả khoảng       trống vàcác phần xuống dòng 
</pre>

Kết quả:

Văn bản trong thẻ pre 
sẽ hiển thị với chiều rộng 
cố định, và nó sẽ giữ lại  
cả khoảng       trống vàcác phần xuống dòng 

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <pre> định nghĩa định dạng văn bản có sẵn.

Văn bản trong một phần tử <pre> hiển thị với chiều rộng font cố định (thường là font Courier), và nó bảo toàn cả hai thông tin là dấu cách (khoảng trắng) và ngắt dòng.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari Opera
<pre>

Các mẹo và chú ý

Mẹo: Sử dụng phần tử <pre> khi hiển thị văn bản với định dạng ít khi dùng, hoặc một số loại mã máy tính.


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thuộc tính “width” không được hỗ trợ trong HTML5.


Các thuộc tính

Các thuộc tính Giá trị Mô tả
width number Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định số ký tự tối đa trên một dòng

Các thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <pre> với các giá trị mặc định sau:

pre {
display: block;
font-family: monospace;
white-space: pre;
margin: 1em 0;
}
Back to Top