Categories HTML

Thẻ output trong HTML

Ví dụ

Thực hiện tính toán và hiển thị kết quả trong phần tử <output>, ví dụ:

<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">0
 <input type="range" id="a" value="50">100
 +<input type="number" id="b" value="50">
 =<output name="x" for="a b"></output>
</form>

Kết quả:

0 100 + =

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <output> đại diện cho kết quả của phép tính (giống như được thực hiện bởi kịch bản script).


Trình duyệt hỗ trợ

Con số trong bảng chỉ chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiền hỗ trợ đầy đủ chức năng của thẻ.

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<output> 10.0 Không hỗ trợ 4.0 5.1 11.0

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <output> là thẻ mới trong HTML5.


Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
for element_id Chỉ định mối quan hệ giữa kết quả của phép tính và các phần tử sử dụng trong phép tính
form form_id Chỉ định một hoặc nhiều form mà phần tử output thuộc về
name name Chỉ định tên cho phần tử đầu ra

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <output> với các giá tị mặc định sau:

output {
display: inline;
}
Back to Top