Thẻ meter trong HTML

Ví dụ

Sử dụng phần tử meter để đo lường dữ liệu trong một phạm vi nhất định:

<meter value="3" min="0" max="10">3 của 10</meter><br>
<meter value="0.7">70%</meter>

Kết quả:

3 của 10
70%

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <meter> xác định một phép đo vô hướng trong một phạm vi biết trước hoặc một giá trị phân số. Cái này cũng được hiểu như một thước đo.

Ví dụ: Dung lượng đĩa sử dụng, các vấn đề liên quan đến kết quả truy vấn, vân vân…

Lưu ý: Thẻ <meter> không nên sử dụng để đo đếm một tiến trình (ví dụ như tiến trình tải một file). Để tạo ra một mô tả trực quan cho tiến trình bạn nên dùng thẻ <progress>.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ chức năng của thẻ.

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<meter>8.013.06.06.011.0

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <meter> là thẻ mới trong HTML5.

Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
formform_idChỉ định một hoặc nhiều form mà thẻ <meter> thuộc về
highnumberChỉ định khoảng được xem là giá trị cao
lownumberChỉ định khoảng được xem là giá trị thấp
maxnumberChỉ định giá trị lớn nhất trong phạm vi đo
minnumberChỉ định giá trị nhỏ nhất trong phạm vi đo
optimumnumberChỉ định đâu là giá trị tối ưu cho việc đo lường
valuenumberYêu cầu bắt buộc. Chỉ định giá trị đo lường hiện tại

Thiết lập CSS mặc định

Không.

Viết một bình luận