Thẻ mark trong HTML

Ví dụ

Làm nổi bật phần nào đó của văn bản:

Anh nhớ mua <mark>bàn chảy đánh răng</mark> đấy nhé.

Kết quả:

Anh nhớ mua bàn chảy đánh răng đấy nhé.

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <mark> định nghĩa văn bản cần được đánh dấu.

Sử dụng thẻ <mark> nếu bạn muốn làm nổi bật đoạn văn bản nào đó.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng.

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<mark>6.09.04.05.011.1

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <mark> là thẻ mới trong HTML5.


CSS thiết lập mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <mark> với các giá trị mặc định bên dưới:


mark {
background-color: yellow;
color: black;
}

Viết một bình luận