Categories HTML

Thẻ i trong HTML

Ví dụ

<p>Anh ấy đặt tên cho con mèo là <i>Tia chớp</i>, Bởi vì nó di chuyển rất nhanh.</p>

Kết quả:

Anh ấy đặt tên cho con mèo là Tia chớp, Bởi vì nó di chuyển rất nhanh.

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <i> định nghĩa một phần văn bản trong tâm trạng hoặc giọng văn thay đổi. Nội dung nằm trong thẻ <i> thường được hiển thị in nghiêng.

Thẻ <i> có thể được sử dụng để chỉ một thuật ngữ kỹ thuật, một cụm từ trong một ngôn ngữ khác, một ý nghĩ hoặc tên một con tàu, vân vân…

Chỉ sử dụng phần tử <i> khi không có một yếu tố ngữ nghĩa thích hợp hơn, chẳng hạn như:

  • <em> (nhấn mạnh văn bản)
  • <strong> (văn bản quan trọng)
  • <mark> (văn bản cần đánh dấu/làm nổi bật)
  • <cite> (tiêu đề một công việc)
  • <dfn> (định nghĩa một thuật ngữ)

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<i>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML 4.01, thẻ <i> được sử dụng để xuất ra văn bản in nghiêng. Dù sao, điều ấy không còn cần thiết trong HTML5. Style sheets có thể sử dụng để định dạng văn bản bên trong thẻ <i>.

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <i> với các giá trị mặc định sau:

i {
font-style: italic;
}
Back to Top