Thẻ center trong HTML

Ví dụ

Căn giữa văn bản trong trang HTML:

<center>Đây là văn bản được căn giữa.</center>

Kết quả:

Đây là văn bản được căn giữa.

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <center> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Thẻ <center> được dùng để căn giữa văn bản.

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IE FireFox SafariOpera
<center>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <center> không được hỗ trợ trong HTML5.

Viết một bình luận