Categories HTML

Thẻ caption trong HTML

Một đoạn code về thẻ caption:

<table>
<caption>Số bài viết hàng tháng</caption>

<tbody>

<tr>
<th>Tháng</th>
<th>Số bài viết</th>
</tr>

<tr>
<td>Tháng 6</td>
<td>20</td>
</tr>

</tbody>

</table>

Kết quả của đoạn code trên:

Tháng Số bài viết
Tháng 6 20

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <caption> định nghĩa nội dung mô tả cho bảng table.

Thẻ <caption> phải được chèn vào ngay đằng sau thẻ mở <table>

Lưu ý: Bạn chỉ có thể có một caption cho mỗi bảng

Mẹo: Theo mặc định, caption của table sẽ được căn ra giữa bảng. Dù vậy, các thuộc tính text-align và caption-side có thể được dùng để căn lề và xếp đặt caption.


Trình duyệt hỗ trợ

Tất cả các trình duyệt lớn đều hỗ trợ thẻ caption


Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Các thuộc tính align đều được loại bỏ trong HTML5


Thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
align left
right
top
bottom
Không được hỗ trợ trong HTML5. Định nghĩa vị trí của caption
Back to Top