Categories HTML

Thẻ button (nút bấm) trong HTML

Ví dụ về đoạn mã sử dụng button:

<button type="button" onclick="alert('Mừng bạn ghé thăm Kiến càng!')">Click Tớ Đi!</button>


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <button> định nghĩa một nút bấm.

Bên trong thẻ <button> bạn có thể thêm nội dung vào, ví dụ như văn bản hoặc hình ảnh. Đây là sự khác biệt giữa nút bấm được tạo từ thẻ <button> và nút bấm được tọ từ thẻ <input>.

Mẹo: Luôn chỉ định thuộc tính cho phần tử <button>. Các trình duyệt khác nhau sử dụng kiểu mặc định khác nhau cho phần tử <button>.

Trình duyệt hỗ trợ

Hiện cả 5 trình duyệt lớn nhất đều hỗ trợ thẻ <button>

Vài mẹo và chú ý

Nếu sử dụng phần tử <button> trong form HTML, các trình duyệt khác nhau có thể đẩy dữ liệu khác nhau. Sử dụng thẻ <input> để làm các nút bấm trong form HTML

Ghé thăm chuyên mục CSS cho nút bấm của chúng tôi để học cách tạo style cho button.

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

HTML5 có nhiều thuộc tính mới: autofocus, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, và formtarget.

Thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
autofocus autofocus Chỉ định một nút bấm phải được focus (tập trung vào) tự động sau khi trang web được tải xong
disabled disabled Chỉ định button bị vô hiệu hoá
form form_id Chỉ định một hoặc nhiều form mà button thuộc về
formaction URL Chỉ định nơi dữ liệu được gửi tới khi form được submitted. Chỉ áp dụng cho type=”submit”
formenctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Chỉ định dữ liệu của form được mã hoá như thế nào trước khi gửi tới server. Chỉ áp dụng cho type=”submit”
formmethod get
post
Chỉ định cách thức gửi dữ liệu (chọn phương thức HTTP muốn dùng). Chỉ áp dụng cho type=”submit”
formnovalidate formnovalidate Chỉ định rằng các dữ liệu gửi từ form không cần phải validate (kiểm tra tính hợp lệ). Chỉ áp dụng cho type=”submit”
formtarget _blank
_self
_parent
_top
framename
Specifies where to display the response after submitting the form. Only for type=”submit”

 

Chỉ định nơi sẽ hiển thị dữ liệu sau khi gửi form. Chỉ áp dụng cho type=”submit”

name name Chỉ định một tên cho button
type button
reset
submit
Chỉ định kiểu của button
value text Chỉ định giá trị ban đầu cho button
Back to Top