Thẻ acronym trong HTML

Ví dụ

Một từ viết tắt được đánh dấu như sau:

Trường <acronym title="Đại Học Kinh Tế Quốc Dân">ĐHKTQD</acronym> thông báo điểm sàn.

Kết quả:

Trường ĐHKTQD thông báo điểm sàn.

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <acronym> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng thẻ <abbr> để thay thế.

Thẻ <acronym> được dùng để định nghĩa từ viết tắt.

Một từ viết tắt mang nghĩa khác với từ khác, và con người không khó lắm để đoán nghĩa, thí dụ CHXHCNVN, ĐTHVN, ĐHYHN, BBC, NASA, tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng, một số từ bạn không quen thì vẫn rất khó để đoán chính xác.

Đánh dấu các từ viết tắt cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng, các trình duyệt, hệ thống dịch và máy tìm kiếm.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<acronym>

Các mẹo và chú ý

Mẹo: Thuộc tính title có thể sử dụng để hiển thị thông tin đầy đủ của từ viết tắt khi bạn di chuột qua nó.


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <acronym> không được hỗ trợ trong HTML5.

Viết một bình luận