Cách tạo tài khoản FTP trong CyberPanel

Mặc định thì CyberPanel sẽ không tạo tài khoản FTP nào cho website của bạn cả, điều này sẽ gây phiền toái nếu bạn cần dùng tài khoản FTP để chỉnh sửa trực tiếp trang hoặc khi chuyển host, backup mà cần dùng đến nó (ví dụ khi dùng plugin Migrate Guru để chuyển host cho website).

Để tạo tài khoản FTP trong CyberPanel (CP) bạn làm như sau.

Bên tay trái ở panel quản trị của CP bạn vào FTP > Create FTP Account > Select Website > chọn website mà bạn muốn tạo tài khoản FTP cho nó.

tạo tài khoản FTP trong CyberPanel

Trong đó:

  • Username là tên đăng nhập. Chú ý là mặc định CyberPanel nối thêm admin_ vào tên bạn chọn, nên giả dụ bạn nhập vào trường này là abcxyz thì username của bạn sẽ là admin_abcxyz
  • FTP Password là mật khẩu bạn chọn. Nên dài từ 8 ký tự đổ lên và bao gồm chữ HOA, chữ thường, số, ký tự đặc biệt cho an toàn;

Cuối cùng bạn nhấn Create FTP là xong.

Để xem danh sách tài khoản FTP đã tạo bạn vào FTP > List FTP Accounts > Select Domain.

Để xóa tài khoản FTP nào đó bạn vào FTP > Delete FTP Account > Select Domain.

Bạn có thể xem thêm các cách thao tác dữ liệu trên trang WordPress trong video dưới đây:

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng CyberPanel căn bản.

Viết một bình luận