Hiểu thêm về đệ quy thông qua một số ví dụ [serial về các thuật toán cơ bản trong lập trình]

Ở trong hai bài viết trước về sắp xếp trộn (merge sort) và sắp xếp nhanh (quick sort), chúng ta đã thấy được sức mạnh của đệ quy (recursion), đặc biệt là với sắp xếp nhanh, khi hiệu suất của nó là vượt trội, điều rất quan trọng khi xử lý dữ liệu lớn. Tuy nhiên đệ quy không quá dễ hiểu, và tôi hy vọng qua bài viết này chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về nó. Tổng quát, một bài toán được giải quyết bằng đệ quy nếu nó có hai đặc điểm sau: Chúng ta sẽ phải …

Đọc thêm