Thẻ main trong HTML

Ví dụ:

<main>

<h1>Các trình duyệt web</h1>

Google Chrome, Firefox, và Internet Explorer là 3 trình duyệt phổ biến nhất hiện nay.

<article>

<h1>Google Chrome</h1>

Google Chrome là trình duyệt mã nguồn mở, miễn phí được phát triển bởi Google, phát hành năm 2008.

</article>

<article>

<h1>Internet Explorer</h1>

Internet Explorer là trình duyệt miễn phí của Microsoft, phát hành năm 1995.

</article>

<article>

<h1>Mozilla Firefox</h1>

Firefox là trình duyệt miễn phí, mã nguồn mở của Mozilla, phát hành năm 2004.
</article>

</main>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <main> chỉ định nội dung chính của tài liệu.

Nội dung bên trong phần tử main phải là  duy nhất của tài liệu. Nó không bao gồm bất cứ nội dung nào được lặp lại trong tài liệu như sidebars, liên kết điều hướng, thông tin bản quyền, logo của trang, và form tìm kiếm.

Lưu ý: Không được phép có hơn một phần từ <main> trong tài liệu. Phần tử <main> không được là con, cháu (nằm trong) của các phần tử sau: <article>, <aside>, <footer>, <header>, hoặc <nav>.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ chức năng của thẻ.

Element Chrome IE FireFox SafariOpera
<main>6.012.04.05.011.1

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <main> là thẻ mới trong HTML5.

Viết một bình luận