Loại bỏ trường email và URL trong phần comment của WordPress

Phần comment của WordPress thông thường có 4 trường. Đó là:

  • Tên
  • Email
  • URL
  • Nội dung bình luận

Mỗi trường có ý nghĩa riêng. Tên và Nội dung bình luận là 2 trường bắt buộc phải có. Trường email có tác dụng giúp người comment có thể nhận được thông báo khi được trả lời. URL là trường ít tác dụng nhất, vì thực tế ít người có trang web riêng.

Hai trường Email và URL có thể làm người đọc giảm bớt nhu cầu comment, lý do nằm ở chỗ nhiều người không muốn tiết lộ email hoặc website cá nhân (nếu có), ngoài ra thao tác này làm tốn thời gian của họ.

Do vậy việc tắt một trong hai hoặc cả hai trường này sẽ giúp gia tăng lượng comment đáng kể.

Cách làm như sau.

Ở trang functions.php bạn thêm đoạn code sau:

/**Loai bo truong email và url trong comment**/

function ducanhplus_disable_comment_url_email($fields) {
unset( $fields['email'] );
unset( $fields['url'] );

return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields','ducanhplus_disable_comment_url_email');

Kết quả chỉ còn trường bình luận và tên:

loại bỏ các trường url và email

Nếu chỉ muốn bỏ trường URL vẫn muốn giữ lại trường Email thì làm như sau:

/**Loai bo truong url trong comment**/

function ducanhplus_disable_comment_url($fields) {
unset( $fields['url'] );

return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields','ducanhplus_disable_comment_url');

Một số theme bắt buộc bản phải có trường email mới để lại bình luận được, ở những theme đó bạn đừng tắt trường email nhé, không nó sẽ báo lỗi khi comment.