Categories JavaScript

JavaScript JSON

JSON là định dạng dùng cho lưu trữ và chuyển dữ liệu.

jSON thường được dùng khi dữ liệu được gửi từ server đến trang web.


JSON là gì?

  • jSON là viết tắt của JavaScript Object Notation
  • JSON là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ
  • JSON là ngôn ngữ độc lập *
  • JSON là “tự mô tả” và dễ hiểu

* Cú pháp của JSON bắt nguồn từ cú pháp ký hiệu đối tượng JavaScript, nhưng định dạng JSON chỉ là văn bản. Mã để đọc và tạo ra dữ liệu JSON có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.


Ví dụ về JSON

Đây là cú pháp jSON định nghĩa đối tượng nhân viên: một mảng có 3 bản ghi nhân viên (đối tượng):

{
"employees":[
{"firstName":"Đức Anh", "lastName":"Nguyễn"},
{"firstName":"Bảo Huỳnh", "lastName":"Thái"},
{"firstName":"Đăng Dũng", "lastName":"Nguyễn"}
]
}

Các định dạng JSON ứớc lượng cho các đối tượng JavaScript

Định dạng JSON có cú pháp giống hệt với mã cho việc tạo ra các đối tượng JavaScript.

Do sự tương đồng này, một chương trình JavaScript có thể dễ dàng chuyển đổi dữ liệu JSON thành đối tượng JavaScript nguyên gốc.


Các quy tắc cú pháp của JSON

  • Dữ liệu đi với nhau thành cặp tên/giá trị
  • Dữ liệu được phân chia bởi dấu phẩy
  • Dấu ngoặc nhọn giữ các đối tượng
  • Dấu ngoặc vuông giữa các mảng

Dữ liệu JSON – Tên và Giá trị

Dữ liệu jSON được viết dưới dạng cặp tên/giá trị, giống như thuộc tính đối tượng trong JavaScript.

Một cặp tên/giá trị bao gồm một tên trường (trong ngoặc kép), tiếp theo là một dấu hai chấm, tiếp theo là một giá trị:

"firstName":"Đức Anh"

Tên JSON yêu cầu dấu nháy kép. Tên trong JvaScript thì không.


Các đối tượng JSON

Các đối tượng jSON được viết bên trong dấu ngoặc nhọn.

Giống như JavaScript, các đối tượng có thể bao gồm nhiều cặp tên/giá trị:

{"firstName":"Đức Anh", "lastName":"Nguyễn"}

Mảng JSON

Mảng của jSON được viết bên trong dấu ngoặc vuông.

Giống như JavaScript, mảng có thể bao gồm các đối tượng:

"employees":[
{"firstName":"Đức Anh", "lastName":"Nguyễn"},
{"firstName":"Bảo Huỳnh", "lastName":"Thái"},
{"firstName":"Đăng Dũng", "lastName":"Nguyễn"}
]

Trong ví dụ trên, đối tượng “employees” là một mảng. Nó bao gồm ba đối tượng.

Mỗi đối tượng là một bản ghi của một người (với tên và họ).


Thực hiện chuyển đổi văn bản jSON thành đối tượng JavaScript

Một cách sử dụng phổ biến của jSON là đọc dữ liệu từ web server và hiển thị dữ liệu trong một trang web.

Để đơn giản, điều này có thể được chứng minh bằng cách sử dụng một chuỗi như là đầu vào (hoặc đọc thêm trong hướng dẫn JSON của chúng tôi):

Đầu tiên, tạo một chuỗi JavaScript bao gồm cú pháp jSON:

var text = '{ "employees" : [' +
'{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" },' +
'{ "firstName":"Anna" , "lastName":"Smith" },' +
'{ "firstName":"Peter" , "lastName":"Jones" } ]}';

Sau đó, sử dụng JavScript để tạo hàm jSON.parse() cho mục đích chuyển đổi chuỗi thành đối tượng JavaScript:

var obj = JSON.parse(text);

Cuối cùng, sử dụng đối tượng JavaScript mới trong trang của bạn:

Ví dụ

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
obj.employees[1].firstName + " " + obj.employees[1].lastName;
</script>

Bạn có thể đọc thêm về jSON trong chuyên mục về jSON của chúng tôi.

Comments are closed.

Back to Top