JavaScript HTML DOM

Với HTML DOM, JavaScript có thể truy cập và thay đổi tất cả các phần tử của tài liệu HTML.

HTML DOM (Document Object Model – Mô Hình Đối Tượng Tài Liệu)

Khi một trang web được tải, trình duyệt sẽ tạo một Mô Hình Đối Tượng Tài Liệu của trang.

Mô hình HTML DOM được xây dựng như cây của các Đối tượng:

Với mô hình đối tượng, JavaScript có tất cả sức mạnh nó cần để tạo ra HTML động:

 • JavaScript có thể thay đổi tất cả phần tử HTML trong trang;
 • JavaScript có thể thay đổi tất cả các thuộc tính HTML trong trang;
 • JavaScript có thể thay đổi tất cả styles CSS trong trang;
 • JavaScript có thể xoá các phần tử và thuộc tính HTML;
 • JavaScript có thể thêm phần tử HTML và thuộc tính;
 • JavaScript có thể phản ứng với tất cả các sự kiện HTML trong trang;
 • JavaScript có thể tạo các sự kiện HTML mới trong trang;

Bạn sẽ học được điều gì?

Trong các bài học tiếp theo bạn sẽ được học:

 • Làm cách nào để thay đổi nội dung của các phần tử HTML;
 • Làm thế nào để thay đổi style (CSS) của các phần tử HTML;
 • Làm thế nào để phản ứng với các sự kiện HTML DOM;
 • Làm thế nào để thêm và xoá các phần tử HTML;

DOM là gì?

DOM là một tiêu chuẩn của W3C (World Wide Web Consortium).

DOM định nghĩa một tiêu chuẩn cho việc truy cập các tài liệu:

Mô Hình Hướng Đối Tượng Tài Liệu (DOM) là một nền tảng và giao diện ngôn ngữ trung lập cho phép các chương trình và mã truy cập tự động và cập nhật nội dung, cấu trúc và style của tài liệu.

Tiêu chuẩn W3C DOM được chia làm 3 phần khác nhau:

 • Core DOM – mô hình tiêu chuẩn cho tất cả định dạng tài liệu;
 • XML DOM – mô hình tiêu chuẩn cho tài liệu XML;
 • HTML DOM – tiêu chuẩn cho các tài liệu HTML;

HTML DOM là gì?

HTML DOM là tiêu chuẩn mô hình đối tượng và giao diện lập trình cho HTML. Nó định nghĩa:

 • Các phần tử HTML như các đối tượng;
 • Các thuộc tính của tất cả phần tử HTML;
 • Các phương thức để truy cập tất cả phần tử HTML;
 • Các sự kiện cho tất cả phần tử HTML;

Nói cách khác: HTML DOM là một tiêu chuẩn để lấy, thay đổi, thêm hoặc xoá các phần tử HTML.

Viết một bình luận