Hàm preg_grep trong PHP

Hàm preg_grep sẽ trả về một mảng bao gồm các phần tử có chứa chuỗi cần tìm kiếm.

Ví dụ 1:

$input = [
  "nguyễn đức anh",
  "lê hồng minh",
  "nguyễn phương thảo",
  "lê nguyễn hương giang",
  "phan hoài phương"
];
$pt = '/nguyễn/';
print_r (preg_grep($pt, $input));

Sẽ cho ra kết quả thế này:

Array ( [0] => nguyễn đức anh [2] => nguyễn phương thảo [3] => lê nguyễn hương giang )

Tức là một mảng bao gồm các phần tử chứa $pt.

Nếu chúng ta thêm PREG_GREP_INVERT vào thì nó sẽ trả về các phần tử KHÔNG khớp với mẫu cần đối sánh.

Ví dụ 2:

$input = [
  "nguyễn đức anh",
  "lê hồng minh",
  "nguyễn phương thảo",
  "lê nguyễn hương giang",
  "phan hoài phương"
];
$pt = '/nguyễn/';
print_r (preg_grep($pt, $input, PREG_GREP_INVERT));

Kết quả:

Array ( [1] => lê hồng minh [4] => phan hoài phương )

Viết một bình luận