Categories HTML

HTTP là gì? Nó đóng vai trò thế nào trong thế giới Web

HTTP là gì?

 • HTTP là cách trình duyệt và máy chủ web giao tiếp với nhau;
 • Trang web là các file được hiển thị trong trình duyệt được gửi bởi máy chủ web;
 • Cách thức mà những file đó được gửi đến trình duyệt gọi là HTTP;
 • HTTP là viết tắt của cụm từ “Hypertext Transfer Protocol / Giao thức Truyền tải Siêu văn bản”;

Chắn chắn là bạn đang đọc bài viết này trong một trình duyệt nào đấy…

 • Browser: Trình duyệt;
 • You: Bạn;
 • Web page: Chính là trang web này;

Trình duyệt nhận trang web từ máy chủ

Server: Máy chủ web


Trang web là tập hợp các file

 • CSS file: tệp CSS;
 • HTML file: tệp HTML;
 • Image file: tệp hình ảnh;

Các file gửi tới trình duyệt sử dụng giao thức HTTP


HTTP là cách các file được chuyển qua interner

Để lưu chuyển dữ liệu, trình duyệt và máy chủ web phải có khả năng giao tiếp với nhau. HTTP xác định cách thức giao tiếp ấy diễn ra.

Một khi bạn nhập vào trình duyệt địa chỉ trang web (url) hoặc click vào một link nào đó, thì quá trình xử lý HTTP bắt đầu.

Khi url được gọi trong yêu cầu trang web, thông thường đây là những gì ban đầu sẽ xảy ra…

 • Trình duyệt yêu cầu file HTML được đặt ở vị trí cụ thể (thông qua url) trên máy chủ
 • Máy chủ sau đó đáp ứng bằng cách cung cấp file HTML cho trình duyệt

Đây là quá trình xử lý phản hồi/đáp ứng của HTTP

Trình duyệt gửi các yêu cầu và máy chủ đưa ra các đáp ứng thích hợp.


Các yêu cầu HTTP

Trình duyệt không đơn giản nói “Đưa tôi file đó”. Nó sử dụng ngôn ngữ cụ thể được cung cấp bởi HTTP để thực hiện yêu cầu.

Một yêu cầu HTTP là điều mà trình duyệt sử dụng để yêu cầu và nhận file nó cần cho mục đích hiển thị trang web của bạn.


Ví dụ về yêu cầu HTTP

Dưới đây là ví dụ về yêu cầu HTTP trông giống như thế nào khi trình duyệt gửi yêu cầu trang để bạn đọc ngay bây giờ.

GET /http.html HTTP/1.1
User-Agent: user-agent: Mozilla/5.0 Chrome/44.0
Host: ducanhplus.com
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

Chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái trong số này nghĩa là gì ở bài viết khác.

Điều quan trọng nhất cần biết lúc này là yêu cầu HTTP là cách trình duyệt hỏi/gọi/yêu cầu các file của trang web từ máy chủ web.


Các đáp ứng HTTP

Khi trình duyệt gửi một yêu cầu HTTP, nó phải nhận được phản hồi từ máy chủ của bạn.

Bạn chắc là đã biết rõ một số mã phản hồi phổ biến rồi. Một số phản hồi phổ biến bao gồm…

 • 200 – OK, web truy cập tốt
 • 301 – URL đã được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ khác
 • 302 – URL được chuyển tạm thời sang địa chỉ khác
 • 404 – URL trang không tìm thấy trên máy chủ web

Những mã phản hồi này được cung cấp bởi máy chủ web và là một phần phản hồi cho các yêu cầu HTTP của trình duyệt.


Ví dụ về phản hồi HTTP

Dưới đây là một phần mã phản hồi HTTP từ máy chủ web của tôi khi trình duyệt yêu cầu một trang…

HTTP/2 200
accept-ranges: bytes
cache-control: max-age=300, must-revalidate
connection: keep-alive
content-encoding: gzip
content-length: 12960
content-type: text/html; charset=utf-8
date: Sun, 02 Aug 2018 12:15:24 GMT

Giới thiệu tổng quan về HTTP

 • HTTP là cách trình duyệt và máy chủ web nói chuyện với nhau để lưu chuyển dữ liệu (file)
 • Các trang web là một tập hợp các file được yêu cầu bởi trình duyệt web và được cung cấp bởi máy chủ web của bạn sử dụng giao thức HTTP
 • Các yêu cầu HTTP được tạo ra bởi trình duyệt và được gửi tới máy chủ
 • Các đáp ứng HTTP được cung cấp bởi máy chủ web để đáp ứng lại các yêu cầu của trình duyệt

(Dịch từ bài viết: Introduction to HTTP – Tác giả: Patrick Sexton – Website: Varvy)

Back to Top