Categories PHP-MySQL

Giới hạn dữ liệu lựa chọn trong MySQL và PHP

MySQL cung cấp câu lệnh LIMIT sử dụng để chỉ định số bản ghi dữ liệu trả về.

Câu lệnh LIMIT giúp dễ dàng cho việc code cho nhiều trang kết quả hoặc đánh số trang với SQL, và nó rất hữu dụng cho các bảng lớn. Trả về lượng lớn bản ghi có thể làm giảm hiệu suất.

Giả sử chúng ta muốn chọn tất cả các hồ sơ 1-30 (bao gồm) từ một bảng gọi là “Orders”. Các truy vấn SQL sau đó sẽ trông như thế này:

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";

Khi câu lệnh SQL ở trên chạy, nó sẽ trả về kết quả 30 bản ghi đầu tiên.

Nếu chúng ta chỉ muốn lựa chọn các bản ghi từ 16 tới 25 thì làm thế nào?

MySQL cũng cung cấp một cách để xử lý điều này: sử dụng lệnh OFFSET.

Câu lệnh SQL bên dưới nói rằng “trả về chỉ 10 bản ghi, bắt đầu từ bản ghi 16 (OFFSET 15)”

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15";

Bạn cũng có thể sử dụng cú pháp rút gọn để đạt cùng kết quả:

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10";

Chú ý các con số bị đảo ngược khi bạn sử dụng dấu phẩy.

Back to Top