Categories HTML

Thẻ del trong HTML

Ví dụ

Một văn bản với một từ cần xoá, và một số từ mới khác chèn vào thay thế:

Môn học ưa thích của tôi là <del>Hoá học</del> <ins>Vật lý</ins>!

Kết quả:

Môn học ưa thích của tôi là Hoá học Vật lý!

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <del> định nghĩa văn bản cần xoá khỏi tài liệu.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<del>

Một số mẹo và chú ý

Cần để ý cả thẻ <ins> để đánh dấu văn bản được chèn vào.

Sử dụng thẻ <del> và <ins> để đánh dấu cập nhật và chỉnh sửa tài liệu. Các trình duyệt thông thường sẽ thêm đường gạch giữa từ muốn xoá và thêm gạch dưới cho từ thêm mới vào.


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Không có sự khác biệt.


Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
cite URL Chỉ định một URL tới tài liệu để giải thích tại sao văn bản đó bị xoá
datetime YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD Chỉ định ngày tháng và thời gian của tài liệu bị xoá

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <del> với những giá trị mặc định sau:

del {
text-decoration: line-through;
}
Back to Top