Categories JavaScript

Cú pháp trong JavaScript

Cú pháp trong JavaScript là các quy tắc, cách thức các chương trình JavaScript được xây dựng.


Ngôn ngữ Javascript là gì?

Một ngôn ngữ máy tính là danh sách các hướng dẫn được thực thi bởi máy tính.

Trong một ngôn ngữ lập trình, những “phần hướng dẫn” được gọi là câu lệnh.

Javascript là một ngôn ngữ lập trình.

Các câu lệnh trong Javascript được ngăn cách với nhau bằng dấu chấm phẩy.

Ví dụ:

var x = 9;
var y = 3;
var z = x – y;

Trong HTML, JavaScript có thể được xử lý, thực thi bằng trình duyệt web (FireFox, Google Chorme, IE,..).

PS: Việc JS được thực thi bởi trình duyệt nên nó được xếp vào nhóm ngôn ngữ lập trình phía máy khách. Một ưu điểm rất lớn đối với ngôn ngữ lập trình phía máy khách là bạn không tốn tài nguyên máy chủ đáng kể để duy trì dịch vụ. Tuy nhiên nó cũng có 2 nhược điểm quan trọng:

  • Có thể có sự bất nhất trong việc phân tích mã của trình duyệt, dẫn đến các kết quả khác nhau trên các trình duyệt khác nhau;
  • Mã nguồn JS của bạn là công khai, và người khác hoàn toàn sao chép được. Hiện tôi không rõ các giải pháp mã hóa nhằm hạn chế tình trạng này tốt đến đâu;

Câu lệnh trong JavaScript

Các câu lệnh JavaScript được tạo thành từ: Giá trị, Toán tử, Biểu thức, Từ khóa và Chú thích.


Giá trị trong JavaScript

Cú pháp của JavaScript định nghĩa 2 loại giá trị: Giá trị cố định và giá trị thay đổi. Giá trị cố định được gọi là hằng, giá trị thay đổi được gọi là biến.


Hằng trong JavaScript

Những luật quan trọng nhất khi viết các giá trị cố định:

  • Số được viết với dấu thập phân hoặc không có dấu thập phân: 10.501001
  • Chuỗi là văn bản, được viết trong dấu nháy kép hoặc dấu nháy đơn: “Kiến càng”; ‘HTML CSS JS’;
  • Biểu thức có thể là đại diện cho giá trị cố định: 5 + 65 * 10

Biến trong JavaScript

Trong ngôn ngữ máy tính, biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

Javascript sử dụng các biến từ khóa để định nghĩa các giá trị thay đổi.

Ký hiệu bằng ‘=’ được sử dụng để gán giá trị vào biến, chứ không phải so sánh bằng nhau.

Trong ví dụ bên dưới, x là một biến. Sau đó chúng ta gán cho nó giá trị là blog Kiến càng.

var x; 
x = "blog Kiến càng";

Toán tử trong JavaScript

JavaScript sử dụng toán tử gán ‘=’ để gán giá trị cho biến:

var x = 7;
var y = 9;

JavaScript sử dụng các toán tử số học ( + – * / ) để tính toán các giá trị, ví dụ: ((7 + 9) * 3) / 6


Từ khóa trong JavaScript

Từ khóa trong JavaScript được dùng để xác định các hành động được thực hiện.

Ví dụ từ khóa var nói cho trình duyệt biết cần tạo một biến mới:

var x = 5 ;
var y = x + 3;

Chú thích trong JavaScript

Không phải tất cả các câu lệnh JavaScript đều được thực thi.

Code đứng sau 2 gạch xổ // (cho loại một dòng) hoặc nằm giữa /**/ (cho loại nhiều dòng) được xác định là comment.

Chú thích sẽ bị bỏ qua và không được thực thi:

var x = 7; // Câu lệnh này sẽ được thực thi
// var x = 6; Câu lệnh này không được thực thi

JavaScript là ngôn ngữ nhạy cảm với cách VIẾT HOA hay viết thường

Do vậy hai biến lastNamelastname là hai biến hoàn toàn khác nhau.

lastName = "Nguyễn";
lastname = "Trần";

Javascript sẽ không chuyển đổi cách viết VAR hoặc Var thành từ khóa var. Tức là 2 câu lệnh có chữ hoa ở trên (VAR và Var) sẽ không được thực thi.

Thông thường, trong JavaScript, cách viết thường Hoa liền nhau dành cho tên biến rất phổ biến. Bạn sẽ thấy cách viết dưới dạng lastName được ưa dùng hơn lastname (cách viết lastName giúp chúng ta dễ đọc hơn hẳn).

Back to Top