Thẻ cite trong HTML

Ví dụ

Định nghĩa tên một sản phẩm với thẻ <cite>:

<p><cite>The Scream</cite> bởi Edward Munch. Được vẽ vào năm 1893.</p>

Kết quả:

The Scream bởi Edward Munch. Được vẽ vào năm 1893.


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <cite> định nghĩa tên của một sản phẩm (ví dụ như một cuốn sách, bản nhạc, bộ phim, chương trình truyền hình, bức tranh, điêu khắc, vân vân…)

The <cite> tag defines the title of a work (e.g. a book, a song, a movie, a TV show, a painting, a sculpture, etc.).

Lưu ý: Tên người không phải là một sản phẩm.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<cite>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML5, thẻ <cite> định nghĩa tên của một sản phẩm.

Trong HTML 4.01, thẻ cite được dùng để định nghĩa trích dẫn.


Thiết lập CSS mặc đinh

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <cite> với các giá trị mặc định sau:

cite {
font-style: italic;
}

Viết một bình luận