Câu lệnh trong JavaScript

Trong HTML, câu lệnh JavaScript được thực thi bởi trình duyệt web.

Câu lệnh dưới đây nói cho trình duyệt hãy ghi dòng “Blog Kiến càng” vào phần tử HTML có id="website".

Ví dụ:

document.getElementById("website").innerHTML = "Blog Kiến càng";

Mã lệnh JavaScript

Hầu hết các chương trình JavaScript bao gồm nhiều câu lệnh JavaScript.

Các câu lệnh JavaScript được thực hiện thứ tự từng dòng một như trong code mà nó được viết ra.

Trong ví dụ bên dưới, x, y và z được nhận giá trị và cuối cùng giá trị của z được đưa ra màn hình:

Ví dụ:

var x = 7;
var y = 9;
var z = x + y;
document.getElementById("giatri").innerHTML = z;

Dấu chấm phẩy ;

Dấu chấm phẩy dùng để ngăn cách các câu lệnh trong JavaScript.

Thêm dấu chấm phẩy vào cuối mỗi câu lệnh cần thực thi:

a = 5;
b = 6;
c = a + b;

Khi được ngăn cách bằng dấu chấm phẩy, nhiều câu lệnh trên một dòng là được phép, ví dụ:

a = 5; b = 6; c = a + b;

Trên web, bạn có thể nhìn thấy các ví dụ không có dấu chấm phẩy. Câu lệnh cuối cùng không bắt buộc phải có dấu chấm phẩy, nhưng được khuyến cáo là nên dùng (để tạo thành thói quen, thừa hơn thiếu các bạn à).


Các ký tự trắng (khoảng trắng) trong JavaScript

JavaScript bỏ qua các khoảng trắng. Bạn có thể thêm khoảng trắng để giúp các đoạn code dễ đọc hơn.

Những dòng dưới đây có ý nghĩa như nhau:

var person = "Đức Anh"; // dễ đọc hơn thật
var person="Đức Anh"; // nhưng nhiều khi lười tôi cũng viết kiểu này

Ngắt dòng và độ dài dòng trong JavaScript

Để mã JS đọc dễ dàng hơn, các lập trình viên thường tránh viết nhiều hơn 80 ký tự trên một dòng.

Nếu một câu lệnh trong JavaScript không vừa đủ trong một dòng, cách hay hơn là bẻ nó, sau một toán tử (trong ví dụ bên dưới là toán tử =):

Ví dụ:

document.getElementById("website").innerHTML =
"Blog Kiến càng.";

Khối lệnh trong JavaScript

Các câu lệnh trong JavaScript có thể được nhóm lại với nhau thành khối bên trong dấu ngoặc nhọn { … }

Mục đích của khối code dùng để xác định các câu lệnh được thực thi cùng lúc.

Một trong những nơi bạn có thể tìm thấy các câu lệnh được nhóm với nhau thành khối đó là hàm (function) của JavaScript:

Ví dụ:

function myFunction() {
document.getElementById("website").innerHTML = "Blog Kiến càng.";
document.getElementById("hoten").innerHTML = "Nguyễn Đức Anh";
}

Về sau học các ngôn ngữ lập trình phía server, bạn sẽ thấy cấu trúc này rất giống hàm của PHP.


Các từ khóa trong JavaScript

Các câu lệnh trong JavaScript thường bắt đầu bằng từ khóa để xác định hành động nào được thực thi.

Dưới đây là một số các từ khóa chúng ta sẽ được tìm hiểu thêm sau này: break, continue, debugger, do...while, for, function, if ... else, return, switch

Các từ khóa này sẽ không được phép sử dụng làm tên biến nữa (như kiểu phạm húy í!)

Viết một bình luận