#2 Bài tập về kiểu sáng tạo lý luận (reason): Các bước trong quá trình giải quyết vấn đề (problem-solving process) Quá trình này là đơn giản (straightforward) và tạo…

Back to Top