Case study #1: tối ưu hóa tốc độ website của bạn Giang Hải Sơn

Website của bạn Sơn có cấu trúc đơn giản, dạng blog nên việc tối ưu diễn ra khá nhanh. Các lý do gây chậm trang cũng phổ biến: Mã JS bên thứ ba nhiều và nặng Tải nhiều font của Google fonts Thời gian cache trình duyệt ngắn Không lazy load các ảnh ngoài màn hình JS và CSS không gộp và minify CSS chặn hiển thị do chưa có critical CSS Vì web của bạn Sơn (nội dung chuyên về Analytics web) dùng OpenLiteSpeed web server nên tôi tối ưu luôn bằng plugin LiteSpeed cache– vốn có chất lượng …

Đọc thêm