Các toán tử trong JavaScript

Ví dụ

Gán giá trị cho biến và cộng nó với nhau:

var x = 4;         // gán giá trị 4 cho biến x
var y = 3;         // gán giá trị 3 cho biến y
var z = x + y;     // gán giá trị 7 cho biến z (tổng của x và y)

Các toán tử số học trong JavaScript

Các toán tử số học sử dụng để thực hiện các phép tính số học trên các số (số theo nghĩa đen hoặc các biến chứa giá trị số)

Toán tửMô tả
+Cộng
Trừ
*Nhân
/Chia
%Lấy phần dư
++Cộng thêm một
Giảm đi một

Toán tử cộng (+) dùng để cộng các số với nhau:

Cộng

var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;

Toán tử nhân (*) dùng để nhân các số với nhau:

Phép nhân

var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

Bạn sẽ được học nhiều hơn về các toán tử trong JavaScript trong những chương tiếp theo.


Toán tử gán trong JavaScript

Các toán tử gán, gán giá trị vào các biến trong JavaScript.

Toán tửVí dụTương đương
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x – y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y

Toán tử gán (=) gán một giá trị cho biến.

Gán

var x = 10;

Kết quả, x có giá trị 10.

Toán tử gán cộng (+=) thêm giá trị vào một biến.

Gán

var x = 10;
x += 5;

Kết quả là x có giá trị 15.


Các toán tử string trong JavaScript

Toán tử + có thể sử dụng để nối chuỗi. Khi sử dụng với chuỗi, toán tử + được gọi là toán tử nối chuỗi.

Ví dụ

txt1 = "Đức";
txt2 = "Anh";
txt3 = txt1 + " " + txt2;

Kết quả của txt3 sẽ là:
Đức Anh

Toán tử += cũng được dùng để nối các chuỗi với nhau:

Ví dụ

txt1 = "Một ngày rất ";
txt1 += "nhiều sự kiện";

Kết quả của txt1 sẽ là:
Một ngày rất nhiều sự kiện

Thêm các chuỗi và số

Cộng hai số với nhau, kết quả sẽ là một số mới với tổng của cả hai, nhưng nếu cộng một chuỗi với một số, kết quả trả về sẽ là một chuỗi:

Ví dụ

x = 5 + 4;
y = "5" + 4;
z = "Xin chào" + 4;

Kết quả cảu x, y, z lần lượt sẽ là:

9
54
Xin chào4

Luật ở đây là: Nếu bạn cộng thêm một số vào một chuỗi, kết quả trả về sẽ là một chuỗi! 


Các toán tử so sánh và logic trong JavaScript

Toán tửMô tả
==bằng với
===bằng về giá trị và giống về kiểu (chặt chẽ hơn ==)
!=không bằng
!==không bằng về giá trị hoặc không giống về kiểu
>lớn hơn
<nhỏ hơn
>=lớn hơn hoặc bằng
<=nhỏ hơn hoặc bằng less than or equal to
?toán tử 3 ngôi

Toán tử kiểu trong JavaScript

Toán tửMô tả
typeofTrả về kiểu của biến
instanceofTrả về kết quả true nếu đối tượng là một instance của một kiểu đối tượng

Viết một bình luận