Categories HTML

Thẻ big trong HTML

Ví dụ

Làm văn bản lớn hơn bình thường:

<p><big>Văn bản lớn hơn</big></p>

Kết quả:

Văn bản lớn hơn


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <big> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Thẻ <big> định nghĩa văn bản lớn hơn.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<big>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <big> không được hỗ trợ trong HTML5.

Back to Top