Categories HTML

Thẻ bdi trong HTML

Ví dụ

Cô lập tên người dùng từ các thiết lập văn bản định hướng xung quanh:

<ul>
<li>Người dùng <bdi>hrefs</bdi>: 60 điểm</li>
<li>Người dùng <bdi>jdoe</bdi>: 80 điểm</li>
<li>Người dùng <bdi>إيان</bdi>: 90 điểm</li>
</ul>

Kết quả:

  • Người dùng hrefs: 60 điểm
  • Người dùng jdoe: 80 điểm
  • Người dùng إيان: 90 điểm

Định nghĩa và cách dùng

BDI là từ viết tắt của Bi-Directional Isolation.

Thẻ <bdi> cô lập một phần văn bản có thể được định dạng theo một hướng khác từ văn bản khác bên ngoài nó.

Yếu tố này rất hữu ích khi nhúng nội dung do người dùng tạo ra với một hướng chưa biết.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<bdi> Không hỗ trợ

Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <bdi> là thẻ mới trong HTML5.

Back to Top