Categories HTML

Thẻ b trong HTML

Ví dụ

<p>Đây là đoạn văn bản bình thường - <b>và đây là văn bản được bôi đậm</b>.</p>

Kết quả:

Đây là đoạn văn bản bình thường – và đây là văn bản được bôi đậm.


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <b> chỉ văn bản bôi đậm.


Trình duyệt hỗ trợ

Phần tử  Chrome  IE  FireFox  Safari Opera
<b>

Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Các mẹo và lưu ý

Lưu ý: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của HTML5, thẻ <b> chỉ nên sử dụng như là biện pháp cuối cùng khi mà bạn không tìm thấy thẻ nào thích hợp hơn.

Các tiêu chuẩn của HTML5 nói rằng tiêu đề phải được thể hiện bằng các thẻ <h1> cho tới <h6>, các văn bản muốn nhấn mạnh phải thể hiện bằng thẻ <em>, các văn bản quan trọng phải thể hiện bằng thẻ <strong>, và các văn bản muốn đánh dấu, làm cho dễ nhìn, nổi bật lên phải sử dụng thẻ <mark>.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính CSS “font-weight” để thiết lập văn bản cần bôi đậm.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <b> với các giá trị mặc định sau:

b {
font-weight: bold;
}

Với các can thiệp CSS khác với text bạn có thể tham khảo bài viết: 8 thuộc tính văn bản trong CSS.

Back to Top